องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

แผนผังองค์กร

คณะผู้บริหาร

 
นายวิทยาวุฒิ  เรืองเมธีกุญ
นายก อบต.โกรกพระ
     
นายประเสริฐ  เพิ่มเกษตรการ นายเฉลียว ดีน้ำ นางโสภิต  ปิยะทัศน
รองนายก อบต.โกรกพระ รองนายก อบต.โกรกพระ เลขานุการนาย อบต.โกรกพระ
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

 
นายวิบูลย์   วิตรสุขุมาลย์
ประธานสภา อบต.
 
นายธนกฤต ฐิตะธรรม นายศุภกิจ เกิดรื่น
รองประธานสภา อบต. เลขานุการ สภา อบต.
   
นายอำนวย ประสาทสิทธิ์ นายจักรกริช คุ้มพร้อม นางสาวบุญเรือน ศรีตระ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
 
นายวิรัตน์ แก้วแดง นายยอด อิฐไทย นางวรรณา สุวรรณชื่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
   
นางสาวสายชล อินทฤทธิ์ นายอำนาจ คล้ายมั่ง นางสาวธิดารัตน์ จันทร์มาก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
 
นายกฤษณะ แป้นแก้ว นางสาวธนพร วราหะ นายประสิทธิ์ เหล่าอินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
 
นายสุนทร สัพศรี นางอัมพร ยมนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
 
สำนักปลัด

 นายศุภกิจ เกิดรื่น
ปลัด อบต.โกรกพระ
 
นางสาวกัญณภัทร  ธรรมบุตร
รองปลัด อบต.โกรกพระ
 นางทัศนีย์  จิรพิสิฐกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
     
นางสาวอัญชลี  เทียนนาวา นางสาวพจนา  เตียหะกูล นางสาวอรอนงค์  สาคิรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน นักจัดการงานทั่วไป
 
นายมานพ  บุญคง นางสาวมนัสนันท์  ชูกุล  นางสาวกวินทิพย์ พนมเวทย์ 
ภารโรง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิพากรณ์ เอี่ยมอนันต์   นางสาวนงนุช สาคิรินทร์
พนักงานจ้าง  พนักงานจ้าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
กองคลัง

 
นางโอภา  ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
    
นางสาวชนาภัทร สังข์บูรณ์ นางสาวกุลนิดา  นาควิสุทธิ์ นางสาวกฤติยา แตงร่ม
นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการเงินและบัญชี
นายอิสระวัฒน์ คล้ายมั่ง นายบุญทัน  อาจมาก นางสาวเอมอร  แสงวิมล
พนักงานจ้าง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
กองช่าง

 
นายสุเมธ  ศรีเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายณัฐพงษ์  ศิริรัตนพงศ์
นายช่างโยธา
 
  นางสาวิตรี  พูลสาริกิจ  นางสาวสโรชา เชี่ยวธัญญกิจ นายธรรมทัศน์ จูรัตน์
คนงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานจ้าง