องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

แนะนำการชำระภาษี บำรุงท้องที่

เปิดอ่าน 3,361 views

ภาษีบำรุงท้องที่

คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

 

     ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่
     ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษี

ที่ดินที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

     1. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
     2. ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐ โดยมิได้หาผลประโยชน์
      3. ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์
      4. ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ
      5. ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์
      6. ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานหรือ ฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
      7. ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือใช้เป็นสนามบินของรัฐ
      8. ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว
      9. ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์
      10. ที่ดินที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง
      11. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานทูตหรือสถานกงสุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน
      12. ที่ดินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่
     ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
     ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปีนั้น

     ยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ที่ที่ดินอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.นั้น

อัตราภาษีและการคำนวณภาษี
     1. อัตราภาษีบำรุงท้องที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ในเขต ตำบลโกรกพระ (นอกเขตสุขาภิบาล)
      2. ราคาปานกลางที่ดินราคาไร่ละ 1,300 บาท เสียภาษี 7บาท
      3. ที่ดินให้เช่าเสียภาษี ไร่ละ 11 บาท
      4. ที่ดินว่างเปล่า ไร่ละ 14 บาท

การคำนวณภาษี
     ภาษีบำรุงท้องที่ คำนวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี
     เนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี(ไร่) = เนื้อที่ถือครอง – เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน

หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี
     1. บัตรประจำตัวประชาชน
      2. สำเนาทะเบียนบ้าน
      3. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท
      4. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3
     5. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
     6. หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน

การชำระภาษีบำรุงท้องที่
     1. เจ้าของที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภบท.5 เป็นรายแปลง โดยต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
     2. เจ้าพนักงานประเมินจะทำการคำนวณภาษี และแจ้งการประเมินไปยังผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ทราบ

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
     1. ถ้าเป็นที่ดินนอกเขตเทศบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร่แต่จะน้อยกว่าสามไร่ไม่ได้
     2. กรณีที่พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายมากผิดปกติหรือทำการเพาะปลูกไม่ได้ ด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะปกป้องได้ โดยราษฎรผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ จะร้องขอยกเว้นหรือลดภาษีหรือไม่ก็ตาม ให้นายอำเภอดำเนินการสำรวจเนื้อที่ดินที่ได้รับความเสียหาย และจัดทำบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณายกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ต่อไป
     3. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอาศัยโดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น ลดหย่อนได้ 1 ไร่ ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด
     4. ที่ดินที่ข้าวของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้าและได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่

อัตราโทษและค่าเงินเพิ่ม
     1. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งขอความอันเป็นจริงให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามอันเป็นเท็จ หรือนำหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     2. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจำนวนเนื้อที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     3. ผู้ใดขัดขวางเข้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 28 มาตรา 40 หรือมาตรา 47 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     4. ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานซึ่งตามมาตรา 40 มาตรา 47 หรือมาตรา 50 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     5. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
     6. ยื่นรายการไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
     7. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
     8. ชำระภาษีเกินกำหนด 30 วัน ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน

การอุทธรณ์การประเมินภาษี
     1. เจ้าของที่ดินผู้ใด ได้รับแจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์ อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน ภายใน 30 วัน

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.0-5629-1141 โทรสาร 0-5629-1473