องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

คำแนะนำการชำระภาษีป้าย

เปิดอ่าน 2,968 views

ภาษีป้าย

คำแนะนำการชำระภาษีป้ายขององค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

 

     ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย
ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
     เจ้าของป้าย
     เมื่อไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ถือครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้เสียภาษีป้ายตามลำดับ

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
     1. เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยเสียภาษีเป็นรายปี
     2. กรณีติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้าย อันเป็นเหตุต้องเสียภาษีป้ายเพิ่ม ให้เจ้าของป้ายแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่ติดตั้งหรือแสดงป้ายหรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี
     3. ชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเงินสดหรือไปรษณีย์ ธนาณัติ สั่งจ่ายให้แก่ท้องถิ่นหรือ อบต.นั้น
     4. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนชำระเป็นสามงวดเท่าๆ กันก็ได้
          ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงอยู่ ในเขตท้องถิ่นใด ให้ยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ได้ที่ท้องถิ่นนั้น ๆ

หลักฐานในการยื่นเสียภาษีป้าย
     1. กรณีป้ายเก่า ให้แสดงใบเสร็จเสียภาษีป้ายของปีก่อน
     2. กรณีป้ายใหม่
          2.1 บัตรประจำตัวประชาชน
          2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
          2.3 หนังสือรับรอง กรณีเป็นนิติบุคคล
          2.4 ใบอนุญาตติดตั้งป้าย
          2.5 ใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย(กรณีป้ายใหม่ หรือป้ายที่มีการจัดทำแทนป้ายเดิม) ซึ่งจะต้องระบุขนาดของป้ายและข้อความที่ติดบนแผ่นป้าย
          2.6 หรือหลักฐานอื่นเท่าที่จำเป็นเพียงพอเพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีป้ายเท่านั้น

ป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
     1. ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพ
     2. ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือสิ่งห้อหุ้ม หรือบรรจุสินค้า
     3. ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
     4. ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์
     5. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารหรือที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน มีพื้นที่ป้ายไม่เกิน 3 ตร.ม.
     6. ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น
     7. ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล
     8. ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
     9. ป้ายของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
     10. ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
     11. ป้ายของวัด หรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่ การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ
     12. ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
     13. ป้ายที่กำหนดให้กฎกระทรวง ได้แก่
          ป้ายที่แสดงหรือติดตั้งไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล
          ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน
          ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก 1. และ 2. พื้นที่ไม่เกิน 500 ตร.ซม.

อัตราภาษีป้าย
     1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนคิดอัตรา 3 บาทต่อ 500ตารางเซนติเมตร
     2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
     3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
          ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่
           ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมอ อยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
     4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท

การคำนวณพื้นที่ป้าย
     – ป้ายที่บอกขอบเขตกำหนดได้ คำนวณส่วนที่กว้างที่สุด คูณ ส่วนที่ยาวที่สุดของป้าย
     – ป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำหนดได้ถือตัวอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมายที่อยู่ริมสุดขอบเขต เพื่อกำหนดส่วนกว้างที่สุดยาวที่สุด
     – คำนวณพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร หารด้วย 500 คูณด้วย อัตราภาษีป้ายที่ต้องเสีย

บทกำหนดโทษและค่าเงินเพิ่ม
     1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ภายในเดือนมีนาคม หรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
     2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
     3. ไม่ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน
     4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท
     5. ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท
     6. ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำรุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     7. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อัตราภาษีป้าย
     เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินการขอคืนเงินภาษีป้าย ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได้โดยยื่นคำร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.0-5629-1141 โทรสาร 0-5629-1473