องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เปิดอ่าน 309 views

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒