องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

การประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ

เปิดอ่าน 421 views

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
เรื่อง การประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒