องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

เปิดอ่าน 670 views

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒